Opracowanie: dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN Kierownik Laboratorium Wirusologii w Instytucie Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Materiał opracowany w ramach projektu „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Licencja CC-BY-NC-ND