– Dane Projektu

Projekt jest finansowany z programu POPC:

Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd
Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer naboru: POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17
Tytuł projektu: Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT
Nazwa Beneficjenta: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2021
Kwota dofinansowania: 18 867 895.65 złotych

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony